ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Társaságunk működésével összefüggésben az Ön személyes adatait kezeli, amely kezelés lényegéről ezúton szeretnénk tájékoztatni, mivel közös érdekünk a személyes adatainak megfelelő védelme. Ezen tájékoztató arra szolgál, hogy közérthető formában tájékoztassa Önt, hogy milyen adatokat, milyen céllal és hogyan kezelünk, valamint arról, hogy személyes adataival mi módon rendelkezhet, illetve adott körülmények között milyen jogorvoslattal élhet.

Társaságunk, mint adatkezelő adatai

Társaságunk elsősorban gépkocsik tartós bérletbe történő adásával foglalkozik, amely során ügyfeleink jelentős része jogi személy, de a feladatokat munkaviszonyban lévő személyek végzik, így jelen tájékoztató őket is érinti.

Adatkezelő:

CE Rent Zrt. (1042 Budapest, Árpád út 51-53.)
email: info@cerent.hu
tel: +36 1 999-4277
Adatvédelmi kapcsolattartó: Erdődi Márta
honlap: www.cerent.hu

Adatkezelés helye:

1042 Budapest, Árpád út 51-53., valamint az adatfeldolgozók székhelye (lásd 12. pont)

Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére Társaságunknál nincs szükséges.

1. Adatának kezelése szempontjából az alábbi fogalmak lényegesek

a. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

b. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

c. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

d.„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

e. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

f. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

g. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

h. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

i. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

3. Adatkezelés célja és módja

Társaságunk az alábbi esetekben – akár egy vagy több – kezeli, illetve kezelheti az Ön személyes adatait:
– munkavállalói munkaviszonyával összefüggésben,
– magánszemélyekkel fennálló megbízási, ill. vállalkozási szerződései teljesítése érdekében,
– tartós gépkocsi bérleti ügyfélszerződések teljesítése végett (mint kapcsolattartó),
– vezetői engedélyek kiadása céljából,
– adásvételi szerződések teljesítése végett,
– hírlevél szolgáltatás céljából,
– állásra jelentkezők megismerésére céljából.

A fenti adatkezelés szükséges mértékben, az adatkezelés elveivel összhangban történhet.

Egyéb adatkezelés.
Az Ön előzetes hozzájárulása esetén Társaságunk egyéb céllal is kezelheti személyes adatait, de minden ilyen esetben erről Önt az érintett személyes adatoknak a cél szerinti felvételekor tájékoztatjuk.

Az adatkezelésünk részben elektronikus részben papír alapú.

6. Adatfeldolgozást a Társaság nem végez.

7. Adattovábbítás

Társaságunk sem belföldre, sem külföldre nem továbbítja az Ön személyes adatait, kivéve, ha Ön azt kéri, hogy a tartósbérleti szerződés a németországi partnerünkkel kerüljön megkötésre. Ilyen esetben a kapcsolatfelvételhez szükséges adatai továbbításra kerülnek (név, telefonszám, email cím)

8. Adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre

Társaságunk az Ön személyes adatait különböző jogosultság alapján kezeli, illetve kezelheti. Történhet törvényi felhatalmazásból, szerződés teljesítése érdekében, jogos érdekből, valamint hozzájárulás alapján, függően az adott adat természetétől, az alábbiak szerint:

A munkavállalók alábbi személyes adatait kezeljük törvényes felhatalmazásból ( Munka Törvénykönyve 2012. évi I. tv 10. par.):
név • születési név • anyja leánykori neve • születési hely • születési idő • családi állapot • adóazonosító jel • TAJ-szám • állampolgárság • magyarországi bankszámlaszám • állandó lakcím • tartózkodási cím • postázási cím • aláírás • végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya • személyes dokumentumok fénymásolata • email cím, nyilatkozat más munkavállalónál fennálló munkaviszonyról • fizetés és bérszámfejtési adatok,• munkahelyi pozíció / előrelépések • munkaszerződéssel kapcsolatos adatok és információk • korábbi munkahelyek adatai, a korábbi munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos információk • tréning, képzések, tanfolyamok • eltartottak vagy más kedvezményezettel kapcsolatos információ, a jogszabály által előírt mértékben a hozzátartozók személyes adatai (pótszabadság céljából) nyilatkozat tgyás, gyed, gyes, gyet, sajátjogú / öregségi / szolgálati / korengedményes / korkedvezményes / rokkantsági nyugdíj adatai kerülnek továbbításra elektronikus úton a Koordináció Kft részére, amely cég a társaság munkavállalóinak bérszámfejtését végzi.

Hozzájárulás alapján kezelt adatok: otthoni telefonszám, önéletrajz.

Tartós gépkocsi bérleti szerződések során a szerződések teljesítése érdekében, valamint törvényes felhatalmazásból a kapcsolattartók (név, telefonszám és email cím) és a vezetésre jogosult adatait kezeljük (név, cím, születési hely, idő: személyi igazolvány szám, jogosítvány szám).

Adásvételi szerződések során a szerződés teljesítése végett, valamint törvényi felhatalmazásból kezeljük az adatait (név, születési név, születési hely és idő, cím, anyja neve, személyi igazolvány szám, személyi szám, adóazonosító, email, telefonszám).

Magánszemélyekkel kötendő megbízási szerződés esetén a szerződés teljesítése érdekében kezeljük az adatait (név, anyja neve, cím, email, telefonszám)
– Hírlevél szolgáltatás: hozzájárulásuk alapján Társaságunk email levelező felületen keresztül (email cím, név).
– Állásra jelentkezők: Önéletrajzi adataikat hozzájárulás alapján kezeljük.

9. Adatkezelése elvei

Az Ön személyes adatait az alábbi elvekre figyelemmel kezeljük:
a)
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b)
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c)
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d)
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e)
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f)
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Társaságunk felelős a fenti bekezdéseknek való megfelelésért, és ezen megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”).

10. Adatokkal való rendelkezés

Társaságunknál történő adatkezelés során Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy a kezelt adatairól:
– tájékoztatassuk, (szóban vagy írásban)
– helyesbítsük,
– kiegészítsük,
– töröljük – bizonyos esetben korlátozott (lásd lent),
– korlátozzuk a kezelést,
– vonjuk vissza, illetve
– más adatkezelőhöz történő transzferálását, vagy saját részre történő átadását (nyomtatott formában) is kérheti.

A fenti rendelkezési jog azonban nem terjed ki közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelésre, illetve ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben. Ezen döntés ellen azonban Ön bírósághoz fordulhat.

A kért intézkedést a Társaság adatvédelmi kapcsolattartójánál terjesztheti elő írásban vagy e-mailben.

A Társaság a kért intézkedésről indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelme összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kapja, kivéve, ha Ön ezt másként kéri.
A tájékoztatás csak törvényben foglalt esetekben tagadható meg, a jogszabályi hely pontos megjelölésével, valamint a jogorvoslati lehetőség igénybevételéről való tájékoztatás mellett.

A fenti tájékoztatás ingyenes kivéve, ha Ön az adott év folyamán azonos adatköre vonatkozóan már tájékoztatást kért, és azt megkapta. Azonban a költségtérítés visszafizetendő Önnek abban az esetben, ha Társaságunk az adatait jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Elhunyt adatainak kezelése
Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

11. Adatkezelés időtartama

A Társaságunk csak a szükséges ideig kezelheti a nála lévő adataikat, úgymint:
– A hozzájárulásos adatkezelés során a kezelt adatok törlését Ön bármikor kezdeményezheti, a jogszabályi alapon kezelt adatok esetében a munkaviszony megszűnésétől számított 50 évig (ill. a halálozás + 5 időtartamig) meg kell őriznünk az adatokat.
– az ügyfél és egyéb szerződéseinkben szereplő kapcsolattartók adatait az adott szerződés elévülését követően töröljük.
– az adásvételi szerződésekben szereplő adataikat a jogszabály szerint elvülési idő elteltével töröljük.
– a vezetői engedélyekben szereplő adataikat a vonatkozó gépkocsi tartós bérleti szerződés elévülésével egy időben töröljük.
– hírlevélről bárki, bármikor lejelentkezhet és kérheti adatainak törlését, egyebekben 5 év elteltével az adatok törlésre kerülnek.
– Állására jelentkezők önéletrajzai 5 év után megsemmisítésre kerülnek.

12. Adatfeldolgozás

Társaságunk működése érdekében bizonyos adatokat azok feldolgozása érdekében az alábbiak részére továbbít:

Társaság a munkavállalói adatait, a szükséges mértékig továbbítja elektronikus úton a

Credit Contír Kft., 1088 Budapest, Szentkirályi u. 29-31. fe. 1/a. részére, amely cég a társaság munkavállalóinak bérszámfejtését végzi;

Társaságunk az ügyvéd közreműködésével megkötendő szerződéseket, peres aktákat, az adott ügy szempontjából releváns adatokkal, az alábbi ügyvéd részére továbbítja:

➢ dr. Incze András (1024 Budapest, Ady Endre utca 2-4.)
➢ dr Kiss Gábor (1137 Budapest, Szent István krt. 4. 1.em.2.)

13. Adatbiztonság és adatvédelmi incidens

Társaságunk az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedéssel védi, biztosítja az adatok rendelkezésre állásást, óvja az jogosulatlan hozzáféréstől, sérüléstől. Ilyen intézkedések különösen a tűzfal, vírusirtó szoftver, jelszavas védelem. Az adatvédelmi incidenst Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket/Önt az adatvédelmi incidensről.

Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

14. Adatvédelmi tisztviselő

A Társaságnál adatvédelmi tisztviselő nincs.

15. Tájékoztatatás, Jogorvoslat

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy Ön jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Továbbá, amennyiben nem ért egyet Társaságunk adatkezeléssel kapcsolatos eljárása során hozott döntésével, úgy Ön a jogszabálysértő adatkezeléssel szemben a jogsértőnek tartott döntés meghozatalától számított 30 napon belül az illetékes bírósághoz fordulhat.
Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. tel: +361391-1400)

Társaságunk fenntartja a jogot a fenti Tájékoztató módosítására az arról szóló egyidejű honlapunkon történt tájékoztatás mellett. Jelen Tájékoztató nyomtatott formában a Társaság fenti címén is elérhető.

Amennyiben a fenti Tájékoztatóval kapcsolatban további információra lenne szüksége, kérem a fent megadott kapcsolattartóval vegye fel a kapcsolatot.

Kelt: 2018.05.20.