Szerződéses partnerek személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2023. november 15. napjától

A CE RENT Üzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8220 Balatonalmádi, Véghelyi Dezső út 5., cégjegyzékszám: 19-10-500311, adószám: 25462403-2-19; „Társaság”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendeletének („Rendelet”) való megfelelés érdekében az alábbiakban tájékoztatja a szerződéses partnerei személyes adatainak kezelésről:

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A szerződéses partnerei személyes adatainak kezelése tekintetében adatkezelő a CE RENT Üzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8220 Balatonalmádi, Véghelyi Dezső út 5., cégjegyzékszám: 19-10-500311, adószám: 25462403-2-19).

A szerződéses partnerei személyes adataihoz a következő pozíciót betöltő személyek férnek hozzá: a vállalkozás összes alkalmazottja, azaz az értékesítési, a pénzügyi, a szolgáltatási terület munkatársai; az igazgatóság tagjai; a vezető tisztségviselő(k); a képviseletre jogosult(ak); a tulajdonos vállalkozás vezető tisztségviselői.

A Társaság nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság a szerződéses partnerei személyes adatai tekintetében az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:

Természetes személy szerződéses partner esetén

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt személyes adatok köre

Szerződés jogszerű létrejötte, teljesítése és megszüntetéseA szerződés előkészítése és fennállása alatt a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pontja – Szerződés teljesítésén alapuló adatkezelésA szerződés megszűnését követően a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontja, a számvitelről szóló törvény 169. § (1) – (2) bekezdése – Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelésNév, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító okmány vagy vezetői engedély száma

A személyes adatok szolgáltatása a szerződéses megkötésének előfeltétele, Ön a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat köteles megadni. Amennyiben a személyes adatait nem adja meg, akkor a Társaság nincs abban a helyzetben, hogy szerződést kössön Önnel.

Nem természetes személy szerződéses partner esetén

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt személyes adatok köre

Szerződés jogszerű létrejötteRendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Érdekmérlegelési teszt alapján meghatározott jogos érdeken alapuló adatkezelésA szerződés megszűnését követően a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontja, a számvitelről szóló törvény 169. § (1) – (2) bekezdése – Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelésNév, pozíció, képviselt szervezet, aláírás

A Társaság jogos érdeke, hogy a szerződés megkötése érdekében egyeztetéseket folytasson a jövőbeli szerződéses partnerével, illetve ellenőrizze és rögzítse a szerződés cégszerű aláírásához szükséges személyes adatokat.

3. A személyes adatok forrása

Amennyiben a Társaság a személyes adataihoz nem közvetlenül Öntől jutott hozzá, akkor a nem természetes személy szerződéses partnereinek adatait a szerződéses partnere munkatársától vagy a nyilvános cégadatokból szerezte meg.

4. Személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat a Társaság

  • a levelezőrendszerét biztosító és a számítógépes rendszerét karbantartó Barakuda Informatika Zrt. (székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 16. 1. em. 18. ajtó, cégjegyzékszám: 01-10-048490, adószám: 25309557-2-43),
  • az adatbázisát kezelő CALLTEC CONSULTING Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Ibolya utca 65. B. ép. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 13-09-096213, adószám: 13123170-2-13),
  • a könyvvizsgálását végző CÉGAUDIT Kft. (székhely: 1033 Budapest, Kaszásdűlő utca 1. 8. em. 79. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-566603, adószám: 12226816-2-41),
  • az ügylet finanszírozásában részvevő pénzintézet,
  • a szerződés szerkesztésében közreműködő jogi képviselő(k), valamint
  • · a Lignum 68 Gmbh (székhely: 83043 Bad Aibling Röntgenstr. 8/a, Németország) részére teszi hozzáférhetővé.

A személyes adatokat a Társaság további személy részére nem adja át, a Társaság a személyes adatokat az Európai gazdasági Térségen kívülre nem
továbbítja.

5. Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat a szerződés megszűnésétől számított 8. év végéig kezeli.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Társasághoz az info@cerent.hu e-mail címen fordulhat. A Társaság az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

6.1. Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaság kezeli-e az Ön személyes adatait, illetve kérheti a kezelt személyes adatai másolatát.

Ha a Társaság a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

(i) a Társaság milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,

(ii) a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,

(iii) milyen forrásból származnak a személyes adatai,

(iv) a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Társaság meg kell, hogy győződni az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

6.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Társaságtól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Ön az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

6.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza, ha

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),

(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

(iii) a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

(iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

6.4. Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezeli. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.5. Törléshez való jog

Kérheti, hogy a Társaság törölje a személyes adatait.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Társaságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és a Társaságnak nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre, (iii) a Társaság a személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1. Ha úgy gondolja, hogy a Társaság megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatban a Társasággal az info@cerent.hu e-mail címen.

7.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).

7.3. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a tagállami lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tagállami tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.